English as a second language, 英语为第二语言 Yīngyǔ wèi dì èr yǔyán

在操场上玩Nivsta棋盘并结识新朋友。
该游戏将英语作为第二语言。
玩数字游戏和识字/单词游戏。
Zài cāochǎng shàng wán Nivsta qípán bìng jiéshì xīn péngyǒu.
Gāi yóuxì jiāng yīngyǔ zuòwéi dì èr yǔyán.
Wán shùzì yóuxì hé shìzì/dāncí yóuxì.
Touch screen & use your fingers to enlarge.

Nivsta Boards, Alphabet word Rules & Number Rules.

ESL. Can be any language used with the English Alphabet.